תנאי שימוש

הסכם משתמש קצה

 

הסכם למשתמש ב-™KEEPERS

הסכם זה למשתמש ב-™KEEPERS כולל את תנאי השירות ("התנאים"), הסכם רישיון למשתמש קצה ("EULA") ומדיניות הפרטיות שלנו, המשולבים כולם בהסכם אחד ( "ההסכם").

הסכם זה נערך על ידי ובין חברת ליב"י יזמות בע"מ ( "ליב"י", המכונה גם "אנחנו", "אותנו" או "שלנו"), היזם, הבעלים ומעניק הרישיון של היישום ™KEEPERS, ובינך, משתמש הקצה ו/או מקבל הרישיון ("אתה") של המוצר. זהו הסכם משפטי מחייב בינך לבין ליב"י לגבי היישום ™KEEPERS, שאותו החלטת להוריד מחנות Google Play או Apple App Store או מאתר האינטרנט שלנו. הצדדים להסכם זה מכירים בכך ש-.Google, Inc או כל חברה בת שלה אינן צד בהסכם זה, וכן שגם Apple App Store או כל חברה בת שלה אינן צד בהסכם זה. על ידי ההורדה או השימוש ביישום ™KEEPERS אתה מסכים לקבל את תנאי השימוש שלנו, תנאי השירות, מדיניות הפרטיות ותנאי הרישוי, יחד עם כל שאר התנאים, הוראות, התניות, שיפויים והסתייגויות הכלולים בהסכם זה ו/או כפי שיפורסם מעת לעת באתר האינטרנט שלנו (www.KeepersChildSafety.net) ו/או כפי שיעודכן, ישונה או יתוקן מעת לעת, עם או ללא הודעה מוקדמת אליך.

אם אינך מסכים לתנאים ולהתניות בהסכם זה אל תוריד ואל תשתמש ביישום ™KEEPERS.  בכך שאתה מוריד ו/או משתמש ביישום ™KEEPERS אתה מסכים לתנאיו של הסכם זה ומקבל אותם.

מטרת המוצר

היישום ™KEEPERS הוא טכנולוגית פיקוח להורה, שכאשר היא מותקנת כשורה במכשיר הנייד שלך היא מאפשרת לך, כהורה או כאפוטרופוס חוקי, לפקח על תוכן הסייבר שאליו ילדך הקטין עלול להחשף, ובמיוחד להגן על ילדך הקטין מתקשורת לא רצויה במדיה חברתית. היישום משתמש באלגוריתמים של טכנולוגיה קניינית ומתקדמת לעיבוד שפה טבעית (NLP)  שפותחו ו/או שופרו על ידי

חברת ליב"י יזמות בע"מ. היישום יכלול יכולות ופונקציונליות למעקב, איתור מקום הילד ו-GPS.

הרשאה וכשירות לחתום על ההסכם

אתה מצהיר ומתחייב בזאת במפורש כי: (א) אתה מבוגר מעל גיל 18 שנים, (ב) אתה הורה או אפוטרופוס חוקי של ילד או ילדים קטינים מתחת לגיל 18 שנים, שעבורם ברצונך להשתמש בשירותים ו/או המוצרים של חברת ליב"י יזמות בע"מ, (ג) אתה כשיר מבחינה משפטית לחתום על הסכם זה עם חברת ליב"י יזמות בע"מ ואינך סובל משום נכות, ליקוי, מוגבלות, חוסר יכולת, או מצב אחר שעלול לפגוע, למנוע או לשלול את כשירותך המשפטית לחתום על הסכם זה. כמו כן, אתה מצהיר ומתחייב במפורש כי מטרתך ברכישת רישיון שימוש ביישום ™KEEPERS היא כדי לפקח על התוכן ו/או התקשורת במכשיר נייד שנמצא בבעלותך הפרטית וששולח ו/או מקבל

תקשורת עבור ילדך, שהוא מתחת לגיל 18 שנים.

הענקת הרישיון

הסכם זה כולל הענקת רישיון לא בלעדי וניתן לביטול מאתנו אליך לשימוש ביישום ™KEEPERS, למשך תקופת הזמן המפורטת להלן ובכפוף לתנאים ולהתניות במסמך זה, במכשיר הנייד האישי שלך (או המכשירים אם רכשת רישיון למכשירים מרובים) שבבעלותך. הסכם זה אינו מהווה מכירה של יישום ™KEEPERS למכשירים ניידים או כל טכנולוגיה המרכיבה אותו. הענקת רישיון השימוש היא אישית עבורך, אך אינה בלעדית שלך והיא זמינה למשתמשים אחרים רק על ידי חתימה על הסכם אישי ישירות עם חברת ליב"י יזמות בע"מ, על פי שיקול דעתה הבלעדית של חברת ליב"י יזמות בע"מ, ובהתאם לדינים הישימים. הענקת רישיון השימוש הזה אינה מאפשרת לך: (א) להעתיק, לשנות, לתקן, להנדס מחדש או לשנות בצורה אחרת את היישום או כל אחת מהטכנולוגיות המרכיבות הכלולות בו בכל דרך, (ב) להפיץ, להעביר ,להשכיר בשכירות משנה, לתת, למכור, לחלק או למסור בכל דרך אחרת לאדם שלישי כלשהו את היישום או כל אחת מהטכנולוגיות המרכיבות הכלולות בו, (ג) לפענח את הקוד או ההצפנה או להפר בכל צורה אחרת את זכויות הקניין הרוחני של חברת ליב"י יזמות בע"מ הכלולות ביישום ™KEEPERS, או להפיק כל תועלת קניין רוחני נגזרת כלשהי מיישום ™KEEPERS או כל אחד ממרכיביו, (ד) לעשות כל שימוש בלתי חוקי ביישום ™KEEPERS.

תקופת ההסכם

הסכם זה יחל במועד שבו התשלום שביצעת עבור חברת ליב"י יזמות בע"מ ינוקה ויופקד אצל חברת ליב"י יזמות בע"מ, וימשיך לתקופה מתחדשת של חודש אחד (1) לאחר מכן, אלא אם כן הוא יסתיים מוקדם יותר בהתאם לתנאי הסכם זה. חברת ליב"י יזמות בע"מ רשאית לסיים את ההסכם הזה לפני סיום התקופה הראשונית שלו או של תקופת חידוש לאחר מכן, אם בכלל, במקרה שלפי שיקול דעתה הבלעדי ניצלת לרעה את תנאי השירות או כל תנאי אחר של הסכם זה, או הרשת לאדם שלישי אחר כלשהו לעשות זאת, או התרת לאנשים בלתי מורשים כלשהם לגשת ליישום ™KEEPERS. חברת ליב"י יזמות בע"מ  רשאית לסיים הסכם זה מכל סיבה אחרת שהיא או ללא כל סיבה, וסיום כזה יכנס לתוקף עם או ללא הודעה מוקדמת, אך במקרה של כל פעולת סיום כזו מצד חברת ליב"י יזמות בע"מ, פעולה זו לא תיחשב הפרה של הסכם זה, ובשום מקרה חברת ליב"י יזמות בע"מ ואף אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, משקיעים, שותפים, משתתפי תוכנית שותפים, חברות בנות, עובדים, סוכנים, יורשים, ממשיכים, ו/או נמחים שלה לא ייחשבו אחראים ולא ישאו באחריות לכל פעולת סיום מוקדם כזו, לרבות כל תביעה בגין חבות, פציעה, נזק או פגיעה כלשהי, בין אם בדרך של עילת תביעה הקשורה לחוזה, נזיקין או כל דרך אחרת. יש לך את הזכות לסיים הסכם זה בכל עת לאחר שהוא יהיה בתוקף למשך תקופה מינימלית של שלושים (30) ימים, לאחר שלושים (30) הודעה בכתב לחברת ליב"י יזמות בע"מ. לאחר סיום הסכם זה, בין אם בסיום תקופת ההסכם, בסיום מוקדם או בדרך אחרת, יהיה עליך להפסיק מיד את השימוש בכל השירותים ו/או המוצרים אליהם קיבלת רישיון על פי הסכם זה, ולהסיר את התקנת כל יישומי ™KEEPERS מכל המכשירים שעליהם התקנת את יישום ™KEEPERS, ומכל מכשיר בבעלותך או בשליטתך או שאפשרת לאחרים להתקין עליו את יישום ™KEEPERS.

 

הגנה מפני העברה ו/או שימוש לא מורשים

 

הנך מסכים  בזאת שלא תיצור חשבון עבור כל צד אחר חוץ מאשר עבורך ולא תאפשר גישה לחשבון שלך או שימוש בו לכל אדם שלישי, כולל שיתוף של פרטי ההתחברות שלך או פרטים מזהים אחרים. כמו כן, אתה מסכים שלא לגשת ולא להשתמש בכל חשבון של משתמש מורשה אחר ליישום ™KEEPERS.

 

מתן נתוני זיהוי ופרופיל מדויקים

 

אתה מסכים למסור לליב"י יזמות בע"מ מידע זיהוי ופרופיל ניתנים לאימות, מדויקים ומלאים, הן בעת יצירת חשבונך והן במהלך שמירת חשבונך ביישום ™KEEPERS. זוהי אחריותך ליצור ולהחזיק בפרטי התחברות, כולל שם משתמש וסיסמה, שהם חזקים ומאובטחים, ולשמור על סודיותם מפני שימוש לא מורשה במקרה שאתה חושד בהפרה פוטנציאלית או בפועל של אבטחת החשבון, כגון גישה לא מורשית, זוהי אחריותך להודיע ​​מיד לליב"י יזמות בע"מ על חששך, ולנקוט אמצעים סבירים אחרים כדי להגן על חשבונך מפני שימוש ו/או גישה לא מורשים. הנך מצהיר ומתחייב כי מידע הזיהוי ומידע הפרופיל שנמסרו לנו, כולל, ללא הגבלה, גילי ילדיך הקטינים שישתמשו במכשירים שבהם מותקנים יישומי ™KEEPERS, הם נכונים ומדויקים וישמרו מעודכנים בכל עת שבה הסכם זה הינו בתוקף.

 

הגבלות על השימוש

אתה מסכים במפורש כי: (א)  תשתמש ביישום ™KEEPERS אך ורק כדי לפקח על התקשורת במכשיר הנייד של אדם שהוא ילדך הקטין, בהתאם למעמדך כהורה או כאפוטרופוס חוקי של הקטין, ורק במכשיר שנמצא בבעלותך באופן אישי, (ב) הקטין האמור הוא מתחת לגיל 18 שנים, (ג) לא תשתמש ביישום ™KEEPERS כדי לפקח על התקשורת הניידת של כל אדם מעל גיל 18 שנים, ללא קשר למעמדך לגביו או למערכת היחסים שלך עם אדם זה, אלא אם כן אתה עוקב, צופה או מפקח על התקשורת של אדם ששלח את התקשורת האמורה אל ילדך הקטין כאמור בהסכם זה, (ד) לא תשתמש ביישום ™KEEPERS בכל דרך שמפרה או שאינה עומדת בכל דין, חוק, תקנה, צו או פסק דין של רשות פדרלית, מדינית או מקומית, וכן (ה) לא תפעל בשום אופן שמפרה או עלולה להפר את הזכויות שלנו או של כל אדם או ישות אחרים, כולל, ללא הגבלה, זכויות לפרטיות, זכויות קניין רוחני (לרבות זכויות יוצרים) או זכויות חוזה. יתר על כן, אתה מסכים שלא לאסוף, לחבר, לאחסן או לשמור בצורה אחרת באופן עצמאי על תיעוד של תקשורת המפוקחת באמצעות יישום ™KEEPERS בכל צורה שהיא, בין אם אלקטרונית, דיגיטלית, בעותק קשיח או בצורה אחרת.

שיפוי ופיצוי

הנך מסכים לשפות, להגן ולפצות את חברת ליב"י יזמות בע"מ, נושאי המשרה, מנהלים, משקיעים, שותפים, חברי תוכנית-שותפים, חברות בנות, עובדים, סוכנים, יורשים ממשיכים ונימחים לגבי וכנגד כל תביעת חבות, פציעה, נזק או פגיעה כל שהיא, לרבות, אך ללא הגבלה, חבות, פציעה, נזק או פגיעה ישירים, עקיפים, מקריים, תוצאתיים, עונשייים, לדוגמה, צפויים או בלתי צפויים, הנובעים או קשורים ל: (א) שימוש ביישום ™KEEPERS, (ב) התקנת יישום ™KEEPERS על כל מכשיר שהוא או מכשירים, (ג) המוצר או השירותים אינם עומדים בציפיותיך, (ד) המוצר אינו פועל באופן משביע רצון או כפי שתואר כאן או במסגרת תיאור או תוכן אחר של כל מצג, קידום, פרסומת או חומר אחר, בין אם סופק על ידי חברת ליב"י יזמות בע"מ או כל צד שלישי, ובין אם תחת הכוונה ושליטה של חברת ליב"י יזמות בע"מ  ובין אם לא, (ה) בין אם נובעים כתוצאה מהסתמכות על התנאים הכלולים בהסכם זה, (ו) בין אם החבות, פציעה, נזק או פגיעה כאמור, נתבעים על ידך, משתמש הקצה, באופן אישי, או מטעם צד שלישי כלשהו לרבות ילדך הקטין, (ז) בין אם החבות, פציעה, נזק או פגיעה כאמור נתבעים על ידי צד שלישי כנגד חברת ליב"י יזמות בע"מ כתוצאה, או באופן הנובע או הקשור לשימושך ו/או התקנתך את יישום ™KEEPERS, (ח) בין אם כל חבות, פציעה, נזק או פגיעה כאמור יחשבו לפיזיים, רגשיים, פסיכולוגיים, פיננסיים, כספיים, קשורים לנכס או כל דבר אחר, וכן (ט) ללא קשר אם החבות, פציעה, נזק או פגיעה כאמור שנתבעו מובאים בהתאם לתביעה משפטית, פעולה משפטית, עילת תביעה, תלונה, עתירה או כל הליך אחר שהוא, בין אם משפטי, מנהלי, רגולטורי או אחר.

התנערות מאחריות

השימוש ביישום ™KEEPERS הוא באופן מוחלט ובלעדי על אחריותך, משתמש הקצה ו/או מקבל הרישיון; חברת ליב"י

יזמות בע"מ מתנערת בזאת במפורש מכל אחריות מכל סוג שהוא, לרבות אך ללא הגבלה: אחריות בנוגע לשימוש, סחירות, התאמה למטרה מסוימת, מסיבה של מנהג או שימוש, במהלך מסחר או עסקה, בין אם במפורש או במשתמע, למעשה או על פי דין. חברת ליב"י יזמות בע"מ מתנערת בזאת במפורש ובאופן ספציפי מכל אחריות לגבי: (א) הפרעה ו/או אי זמינות של השירות, (ב) אבטחת התקשורת, משלוחים, שידורים, פונקציות שליחה/קבלה, (ג) שגיאות בתכנות, עיצוב, תפקוד, ביצועים, אמינות, דיוק, תקשורת, שירות, מטרה, שימוש, שירות, תפעול, תקלה טכנית, ו- (ד) אי הצלחה, בין אם באופן מלא או חלקי, של המוצר ו/או השירות לפקח, לחסום או להגן על קטין מתקשורת ו/או תוכן לא מבוקשים ו/או לא רצויים ו/או מזיקים, ללא קשר לצורה או פורמט.

חשוב: השימוש ביישום ™KEEPERS אינו מיועד ואינו מכוון להחליף פיקוח הורי אחראי ושליטה על הרגלי השימוש של הקטין בטלפון הנייד. אתה מסכים להפעיל ערנות סבירה על מנת לשמור על רווחתו של ילדך הקטין ולהגן עליו מפני סיכונים ונקודות תורפה, ידועים או פוטנציאלים, בסביבה הניידת, ולהנחות את ילדך לגבי תקשורת בטוחה ושימושים בטוחים אחרים במכשירים ניידים ובאינטרנט.

 

שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק

במקרה שבו תוכן, נתונים, התכתבות, העברה, קבלה או כל תקשורת או מידע אחרים כלשהם, ללא קשר אם הם אלקטרוניים, דיגיטליים, עותק קשה, טלפוניים או אחרים, מגיעים לידיעת חברת ליב"י יזמות בע"מ, ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט הם מורכבים או כוללים או שקיים פוטנציאל שהם ישמשו כדי לגרום נזק או נזק פוטנציאלי לילד קטין, תהיה לחברת ליב"י יזמות בע"מ הזכות להודיע, לשתף פעולה, לחשוף, להעביר ולתקשר את התקשורת ו/או המידע כאמור לרשויות אכיפת החוק שעמן מוצאת לנכון לשתף את התקשורת ו/או המידע כאמור. עם זאת, שום דבר בהסכם זה אינו מטיל חובה, התחייבות או אחריות כלשהי של חברת ליב"י יזמות בע"מ לשתף את התקשורת ו/או המידע כאמור, וכישלון לשתף את התקשורת ו/או המידע כאמור עם רשויות אכיפת החוק לא יחשוף בשום אופן את חברת ליב"י יזמות בע"מ לשום חבות כלשהי, בין אם כלפיך, משתמש הקצה/מקבל הרישיון ו/או כלפי כל קטין ו/או כלפי כל צד שלישי אחר כלשהו. שום דבר בהסכם לא ימנע ולא יאסור על חברת ליב"י יזמות בע"מ מלענות או להגיב כדין לבקשה מרשויות אכיפת החוק לקבלת מידע שברשותה לגבי כל תקשורת ו/או מידע המבוקש על ידי רשויות אכיפת החוק, בין אם מכוח צו בית משפט או הזמנה לדין, ובין אם ללא הצגת צו בית משפט או הזמנה לדין, ובמקרה של שיתוף פעולה כזה על ידי חברת ליב"י יזמות בע"מ עם רשויות אכיפת החוק, אתה תשפה, תגן ותפצה את חברת ליב"י יזמות בע"מ מכל חבות שהיא הנובעת משיתוף פעולה כאמור עם רשויות אכיפת החוק, לרבות כל תביעה משפטית, פעולה משפטית, עילת תביעה, תלונה, עתירה או כל הליך אחר כלשהו, בין אם משפטי, מנהלי, רגולטורי או אחר.

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם.

 

סעיף שמירה ונתיקות

 

בכל מקרה שבו תנאי או הוראה כלשהם בהסכם זה יחשבו או ימצאו כחסרי תוקף ו/או בלתי ניתנים לאכיפה, מכל סיבה שהיא ובכל מידה, מוסכם ומאושר בזאת שכל שאר התנאים וההוראות האחרים של הסכם זה יישארו בתוקף מלא ובמידה הרבה ביותר המותרת על פי חוק.

 

הודעות

 

כל ההודעות לצדדים להסכם זה יישלחו לכתובותיהם ו/או כתובות דוא"ל ו/או מספרי פקס שלהם, בהתאמה, כלהלן: עבור ליב״י יזמות בע״מ בדוא"ל Info@KeepersChildSafety.net , ועבורך בכתובת הדואר ו/או כתובת הדוא"ל שנמסרה בעת הרשמתך לרישיון לשימוש ביישום ™KEEPERS.

 

המחאות

 

הסכם זה, יחד עם כל תנאיו, הוראותיו, זכויות והטבות, ניתנים להמחאה באופן חופשי על ידי ליב״י יזמות בע״מ בכל עת; עם זאת, אתה אינך רשאי להמחות כל זכות, אינטרס, הטבה או רישיון שהוענקו להלן, בשום עת ולשום אדם שלישי.

© 2019 by Keepers Child Safety